Algemene voorwaarden

TreeSpoke NV, 1 April 2018

1. Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en) aankoopt van TreeSpoke NV evenzo iedere bezoeker van de webshop www.TreeSpoke.com.

2. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd door TreeSpoke NV, ook deze via www.TreeSpoke.com.

3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden. Het plaatsen van een bestelling is bindend voor de koper.

4. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

5. Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen TreeSpoke NV. en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door TreeSpoke. Het aanvaarden van de verkoopovereenkomst gebeurt door TreeSpoke door ondertekening van de verkoopovereenkomst of door het sturen van een orderbevestiging aan de koper. Bestellingen vanuit het buitenland worden alleen op aanvraag behandeld.

6. Ontvangst van de verkoopovereenkomst of het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

7. TreeSpoke NV behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

8. De prijzen van de producten worden zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders aangegeven.

9. TreeSpoke NV behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

10. TreeSpoke NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

11. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld op de verkoopovereenkomst of in het bevestigingsschrijven.

12. TreeSpoke NV behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op grondstoffen, verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

13. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van TreeSpoke tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

14. Zolang de goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van TreeSpoke NV waarbij het risico evenwel overgaat op de koper bij levering of ophaling.

15. Alle goederen en facturen zijn betaalbaar bij het plaatsen van de bestelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De koper heeft de keuze tussen volgende manieren van betalingen:

Bankoverschrijvingen

De koper zal een mail ontvangen met de aanvraag tot betaling. Indien de koper via een bankoverschrijving betaalt, dan dient dit voor de productie van het product te gebeuren en dient de koper een bewijs van betaling door te sturen naar TreeSpoke. Pas na ontvangst van de betaling op de TreeSpoke rekening begint het productieproces en de afgesproken levertermijn. Bij het uitblijven van de betaling, ontvangt de koper na 5 dagen een eerste herinneringsmail. Indien de betaling 5 dagen later nog niet is uitgevoerd, wordt de bestelling geannuleerd. Een administratieve boete van 220 euro wordt aangerekend.

Betalingen kunnen verricht worden op bankrekeningnummer (IBAN) BE 36 3631 6276 0481 – BIC: BBRUBEBB.

Betaling met bankkaart

De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met een bankkaart. Bij het kiezen van deze betalingsmethode is de koper verplicht het nummer van zijn/haar Visa, Mastercard, Maestro of Bancontact, op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. Pas na ontvangst van de betaling op de TreeSpoke rekening begint het productieproces en de afgesproken levertermijn.

Betaling met Paypal of Ideal

De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met Paypal of Ideal. U kiest één van beide methodes en logt in op uw Paypal of Ideal account, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. Pas na ontvangst van de betaling op de TreeSpoke rekening begint het productieproces en de afgesproken levertermijn.

16. TreeSpoke verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de website te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de website www.TreeSpoke.com en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem. TreeSpoke draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

In welke veronderstelling dan ook, behoudens in de gevallen uitdrukkelijk bepaald in de Belgische wetgeving, is de aansprakelijkheid van TreeSpoke beperkt tot 50% van de waarde van de door de klant bestelde producten.

17. Bij gebrek van betaling bij of voor de levering zullen de gefactureerde totalen verhoogd worden met 10% intrest per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

18. De producten worden opgestuurd naar of eventueel, indien specifiek opgegeven bij het plaatsen van de bestelling, geleverd en geplaatst op het verzendingsadres dat werd opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres) op voorwaarde dat ter plaatse de mogelijkheid bestaat voor toegang, keren en lossen van de vrachtwagen. Bij de levering dient de koper aanwezig te zijn om de ontvangst van de goederen te bevestigen. De koper zal voorafgaande aan de levering geïnformeerd worden over de dag van bezorging. De levering vindt plaats tot aan de stoeprand.

19. Uiteraard stelt TreeSpoke alles in het werk om binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch de aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.

20. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laat de consument toe om bij bestelling via het internet binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.

21.De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar:

TreeSpoke NV
Leegstraat 221
9060 Zelzate

22. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen en moeten door de koper betaald worden.

23. Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.

24. Ex artikel 80 §4 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of besteld of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

25. TreeSpoke is in geen enkel geval verantwoordelijke noch aansprakelijk voor de door de koper foutieve opgenomen afmetingen m.b.t. de gewenste afmetingen van het product. De door de koper opgegeven afmetingen zijn bindend voor beide partijen.

De 3D simulaties, visualisaties, afbeeldingen en beschrijvingen op de TreeSpoke website worden zo getrouw als mogelijk voorgesteld maar zijn louter indicatief en kunnen niet als bindend opgenomen worden.

De handleidingen voor het opmeten van de gewenste afmetingen die op de TreeSpoke website ter beschikking worden gesteld, dienen enkel ter ondersteuning en zijn louter indicatief.

26. Klachten betreffende de geleverde diensten en goederen en elk ander protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na levering. Deze moeten verzonden worden per email naar quality@treespoke.com of per aangetekend schrijven naar TreeSpoke op onderstaand adres.

TreeSpoke NV
Leegstraat 221
9060 Zelzate

27. Op alle producten geldt een garantie van 2 jaar vanaf de levering van de producten.

De partijen aanvaarden dat de aard van de producten geen wettelijk vermoeden kan verantwoorden dat gebreken aan overeenstemming vermoed worden te hebben bestaan op het tijdstip van levering (in de zin van art. 1649quater, §4 B.W.).

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de Gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Het beroep op de garantie dient te gebeuren door een aangetekend schrijven naar TreeSpoke NV. De koper dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het product een gebrek vertoont. Indien TreeSpoke verantwoordelijk is voor de schade, moet het product op de kosten van de koper terug verzonden worden naar TreeSpoke op volgende retouradres:

TreeSpoke NV
Leegstraat 221
9060 Zelzate

De Quality dienst van TreeSpoke zal vervolgens de schade analyseren. Indien TreeSpoke verantwoordelijk is voor de schade en dat de schade onder de garantie valt, zal TreeSpoke het nodige doen om de schade aan het product te herstellen of indien nodig het product vervangen.

Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de koper. De geleden schade kan nooit groter zijn dan de initiële aankoopwaarde van het product.

28. TreeSpoke behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de Site die TreeSpoke toelaat de inhoud en de lay-out van de Site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van TreeSpoke.

29. Alle onderdelen van de site van TreeSpoke, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van TreeSpoke.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van TreeSpoke.

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van TreeSpoke, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan TreeSpoke.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de Site van TreeSpoke door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van TreeSpoke.

30. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en is het Belgisch recht toepasselijk.

Met vriendelijke groet,

Het TreeSpoke Team